รั้วฟ้า-ขาว

โรงเรียนตันตรารักษ์

  • โรงเรียนตันตรารักษ์ เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่บ้านเลขที่ 157 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางชไมพร ตันตราภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน เปิดเป็นโรงเรียนในระดับอนุบาลศึกษา ซึ่งให้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลตันตรารักษ์ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตันตรารักษ์ในภายหลัง เนื่องจากขยายหลักสูตรการสอนจนถึงระดับประถมศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2527
  • เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการมีจำนวนนักเรียนเพียง 12 คน ครูใหญ่และครูประจำการรวม 3 คน โดยมี นางสาวปราณี ทองใบ เป็นครูใหญ่คนแรก นางชไมพร  ตันตราภรณ์ เป็นผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต  เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี  ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างปี พ.ศ. 2522 -2526 ทำให้สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียน คับแคบเกินกว่าที่จะรองรับได้ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2527 จึงได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมายังสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลตันตรารักษ์เป็นชื่อโรงเรียนตันตรารักษ์และได้ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามความประสงค์ของผู้ปกครอง