เป้าหมายของเรา (OUR GOAL)

เป้าหมายของเรา

1. นักเรียนได้รางวัลไม่ต่ำกว่าระดับชมเชยในการแข่งขันระดับชาติและไม่ต่ำกว่าเหรียญเงินในระดับท้องถิ่นในการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

2. ผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้นในทุกวิชาตลอด 3 ปี

3. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละชั้น ในวิชาหลักสูงกว่าร้อยละ 75 ภายใน 3 ปี

4. ลดปัญหาการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกับนักเรียนปกติอย่างเป็นระบบ  นักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษที่เข้าร่วมโครงการสามารถจบการศึกษาภาคบังคับ

5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถเรียนเนื้อหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากตำราและสื่ออื่น ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษได้

6. นักเรียนมีวินัยในการพัฒนาตนเองทั้งด้านเรียนและการดำเนินชีวิต

7. นักเรียนมีอุปนิสัย 7 ประการของผู้ที่มีประสิทธิผลยิ่ง

8. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ตามสมควรแก่วัย

9. นักเรียนดำเนินชีวิตนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจ

10. นักเรียนมีทักษะในการเลือกบริโภคสิ่งที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

11. บุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาขีดความสามารถทั้งด้านความรู้และทักษะของตนอย่างต่อเนื่อง

12. ครูพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการความรู้ที่เป็นระบบใน 3 ปี

14. ครูมีความสุขในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

15. นักเรียนมีความสุขในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง

16. ผู้ปกครองพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา

17. ท้องถิ่นประทับใจในผลความสำเร็จและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน