หลักสูตร

โรงเรียนตันตรารักษ์เปิดทำการสอนในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

  • ระดับชั้นอนุบาล (Kindergarten)

  • ระดับชั้นประถมศึกษา (Primary School)

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Secondary School)

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School)