ประถมศึกษา

หลักสูตรการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา

ได้จัดการส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะของเด็ก ดังต่อไปนี้

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • สร้างเสริมลักษณะนิสัย
 • การคิดวิเคราะห์

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาโดยผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบความพร้อมในการเรียนรายวิชาต่อไปนี้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ

หลักฐานในการรับสมัคร

  1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมกรอกข้อความลงในใบสมัครให้เรียบร้อย  และแนบหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วย รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
  2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1  ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดาและนักเรียน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาพาสปอร์ต (กรณีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)   จำนวน 1 ชุด
  6. ใบรับรองผลการเรียน
  7. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก)
  8. หนังสือแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม

หมายเหตุ กรุณากรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐาน (เฉพาะข้อที่ 1-5) เพื่อนำมายื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัครตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของตัวท่านเอง ส่วนหลักฐานข้อที่ 6-8 ให้นำมามอบให้กับทางโรงเรียนในวันมอบตัว เนื่องจากโรงเรียนตันตรารักษ์มีทางเข้า 4 ทางได้แก่ ทางถนนสุขุมวิท /ทางถนนพัทยาเหนือ /ทางถนนพัทยากลางและทางพัทยาสายสาม ฉะนั้นผู้ปกครองสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมได้ตามสะดวก  และทางโรงเรียนยังได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ปกครองที่จะรับส่งบุตรหลานด้วยตนเองอีกด้วย

 • การรับส่งด้วยตนเอง

ผู้ปกครองรับส่งด้วยตนเอง จะต้องส่งก่อน 08.00 น. และรับกลับเวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น.  ยกเว้นในบางวันที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ

 • การรับส่งด้วยรถโรงเรียน         

โรงเรียนจัดบริการรถรับส่งนักเรียนในเขตเมืองพัทยาและใกล้เคียง โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามระยะทาง

 •  ของเล่น เครื่องประดับและของมีค่า

ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ มาโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องประดับที่มีราคาแพง  รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำของเล่นจาก ที่บ้านมาเล่นที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย

 • เครื่องแต่งกาย

การแต่งกายเป็นตามระเบียบของโรงเรียนตันตรารักษ์  โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบไว้จำหน่ายด้วยเช่นกัน

 • โรคประจำตัวและยาที่แพ้

กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทันทีที่พบโรคหรือยาที่คาดว่าจะแพ้ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน