มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ได้จัดการส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะของเด็ก ดังต่อไปนี้

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • สร้างเสริมลักษณะนิสัย
 • การคิดวิเคราะห์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบความพร้อมในการเรียนรายวิชาต่อไปนี้  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ

  หลักฐานในการรับสมัคร

   1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้เรียบร้อย และแนบหลักฐานซึ่งประกอบด้วย  รูปถ่าย1 นิ้วจำนวน 3 รูป
   2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1  ชุด
   3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดาและนักเรียน จำนวน 1 ชุด
   4. สำเนาพาสปอร์ต (กรณีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด
   5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
   6. ใบรับรองผลการเรียน
   7. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก)
   8. หนังสือแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม

  ** หมายเหตุ  กรุณากรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐาน (เฉพาะข้อที่ 1-5)  เพื่อนำมายื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัครตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของตัวท่านเอง ส่วนหลักฐานข้อที่ 6-8 ให้นำมามอบให้กับทางโรงเรียนในวันมอบตัว เนื่องจากโรงเรียนตันตรารักษ์มีทางเข้า 4 ทางได้แก่  ทางถนนสุขุมวิท /ทางถนนพัทยาเหนือ /ทางถนนพัทยากลางและทางพัทยาสายสาม  ฉะนั้นผู้ปกครองสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมได้ตามสะดวก  และทางโรงเรียนยังได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้เพื่ออำนวยความสะดวก  สำหรับผู้ปกครองที่จะรับส่งบุตรหลานด้วยตนเองอีกด้วย

  • การรับส่งด้วยตนเอง

  ผู้ปกครองรับส่งด้วยตนเอง จะต้องส่งก่อน 08.00 น. และรับกลับเวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น.  ยกเว้นในบางวันที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ

  • การรับส่งด้วยรถโรงเรียน         

  โรงเรียนจัดบริการรถรับส่งนักเรียนในเขตเมืองพัทยาและใกล้เคียง โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามระยะทาง

  •  ของเล่น เครื่องประดับและของมีค่า

  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ มาโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องประดับที่มีราคาแพง  รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำของเล่นจาก ที่บ้านมาเล่นที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย

  • เครื่องแต่งกาย

  การแต่งกายเป็นตามระเบียบของโรงเรียนตันตรารักษ์  โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบไว้จำหน่ายด้วยเช่นกัน

  • โรคประจำตัวและยาที่แพ้

  กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทันทีที่พบโรคหรือยาที่คาดว่าจะแพ้ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน