มัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  ได้จัดการส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะของเด็ก ดังต่อไปนี้
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • สร้างเสริมลักษณะนิสัย
 • การคิดวิเคราะห์

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ ใบรับสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลที่เป็นจริงลงในใบสมัครก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อนัดวันสอบความพร้อมในการเรียน  โดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

หลักฐานในการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องใช้ใบสมัครของทางโรงเรียน โดยกรอกข้อความให้เรียบร้อยชัดเจนเป็นความจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เขียนชื่อและนามสกุลด้านหลังภาพทุกใบ 2.  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1  ชุด 3.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดาและนักเรียน จำนวน 1 ชุด 4.  สำเนาพาสปอร์ต (กรณีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด 5.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด 6.  ระเบียนสะสม (ปพ.8) 7.  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) 8.  หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

หมายเหตุ ส่วนหลักฐานข้อที่ 6-8 สามารถนำมายื่นในวันมอบตัวได้

เนื่องจากโรงเรียนตันตรารักษ์มีทางเข้า 4 ทางได้แก่  ทางถนนสุขุมวิท/ทางถนนพัทยาเหนือ/ทางถนนพัทยากลางและทางพัทยาสายสาม  ฉะนั้นผู้ปกครองสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมได้ตามสะดวก  และทางโรงเรียนยังได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้เพื่ออำนวยความสะดวก  สำหรับผู้ปกครองที่จะรับส่งบุตรหลานด้วยตนเองอีกด้วย

 • การรับส่งด้วยตนเอง

ผู้ปกครองรับส่งด้วยตนเอง จะต้องส่งก่อน 08.00 น. และรับกลับเวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. ยกเว้นในบางวันที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ

 • การรับส่งด้วยรถโรงเรียน         

โรงเรียนจัดบริการรถรับส่งนักเรียนในเขตเมืองพัทยาและใกล้เคียง โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามระยะทาง

 •  ของเล่น เครื่องประดับและของมีค่า

ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ มาโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องประดับที่มีราคาแพง รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำของเล่นจากที่บ้านมาเล่นที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย

 • เครื่องแต่งกาย

การแต่งกายเป็นตามระเบียบของโรงเรียนตันตรารักษ์  โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบไว้จำหน่ายด้วยเช่นกัน

 • โรคประจำตัวและยาที่แพ้

กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทันทีที่พบโรคหรือยาที่คาดว่าจะแพ้ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน