อนุบาล

หลักสูตรการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล

 • มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะในการสังเกต ส่งเสริมให้สงสัยและสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว เสริมสร้างทักษะการตั้งคำถาม การคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และการสืบค้นหาคำตอบด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 • หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้  พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งพัฒนาสติปัญญา  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว  บริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย
 • หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ  โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก  ความเอาใจใส่ และจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นเรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้และเกิดการพัฒนาสมวัยอย่างสมดุล
 • หลักการสร้างเสริมความเป็นไทย  โดยการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นคนไทย ความเป็นชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและกตัญญูกตเวทีต่อบิดา  มารดา  มีชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เป็น ศูนย์รวมจิตใจ ทำให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว  ท้องถิ่น และประเทศไทย
 • หลักความร่วมมือโดยครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาร่วมมือกันในการอบรม  เลี้ยงดู  และพัฒนา เด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ  และมีความสุข  ตลอดจนพร้อมที่จะเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
 • หลักแห่งความสอดคล้อง  อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2545  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลทื่แถลงต่อรัฐสภา  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

  1. นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ผู้สมัครต้องมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์
  2. นักเรียนชั้นอนุบาล 1  ผู้สมัครต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์
  3. นักเรียนชั้นอนุบาล 2  ผู้สมัครต้องมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์
  4. นักเรียนชั้นอนุบาล 3  ผู้สมัครต้องมีอายุ 5 ปีบริบูรณ์

หลักฐานในการรับสมัคร

  1. ใบสมัครซึ่งทางโรงเรียนจัดไว้ จำนวน 1 ชุด ผู้ปกครองกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยและตรงกับความเป็นจริงทั้ง 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  ที่มีชื่อบิดา มารดาและนักเรียน  จำนวน  1  ชุด
  3. สำเนาพาสปอร์ต (กรณีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด
  4. รูปถ่าย  หน้าตรงขนาด 1  นิ้ว  จำนวน 3 รูป  กรุณาเขียนชื่อและนามสกุล ด้านหลังภาพทุกใบ
  5. สำเนาสูติบัตร จำนวน  1  ชุด
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ชุด
  7. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (กรณีสมัครเข้าเรียน ระหว่างปีการศึกษา หรือเข้าเรียนอนุบาลที่อื่นมาก่อน)
 • กรุณากรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐาน ทั้งหมดให้ครบถ้วน  เพื่อนำมายื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของตัวท่าน
 • กรณีที่ผู้ปกครองมารับและส่งนักเรียนด้วยตนเอง จะต้องมาส่งก่อนเวลา 30 น. (หากท่านมาส่งหลังจากนี้ นักเรียนจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้ากับเพื่อนๆ )  สำหรับการรับกลับหลังเลิกเรียน  กรุณามารับเวลา 15.00 น. เพื่อให้รถรับและส่งนักเรียนออกไปก่อน  และควรมารับนักเรียนก่อนเวลา 16.30 น.  เนื่องจากคุณครูมีภารกิจต้องเตรียมการสอนในวันต่อไปหรือต้องตรวจงาน  หากท่านมารับนักเรียนหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นการรบกวนเวลาเตรียมงานของครู  เนื่องจากต้องดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน

ข้อควรระวัง

 • หากนักเรียนมีพี่เรียนอยู่ในระดับประถม  ท่านไม่ควรให้พี่มารับน้องจากแผนกอนุบาลไปดูแลเอง  เนื่องจากอาจเกิดอันตรายขึ้นจากการเล่นเครื่องเล่นของระดับประถมซึ่งไม่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล

เครื่องประดับและของมีค่า

 • ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด  ๆ  มาโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เครื่องประดับที่มีราคาแพง  รวมทั้งไม่อนุญาตให้นักเรียนนำของเล่นจากที่บ้านมาเล่นที่โรงเรียน  เว้นแต่ในกรณีที่นักเรียนติดของเล่นชิ้นนั้นมาก  ซึ่งคุณครูจะแก้ไขให้นักเรียนเลิกติดของเล่นชิ้นนั้นในภายหลัง  อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหายได้

เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียน

 • ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม  เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นไว้ให้แก่นักเรียนแล้วอาทิเช่น  ดินสอ  กระดาษ  สีเทียน  ดังนั้นขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดอย่านำอุปกรณ์การเรียนใด ๆ ใส่มาในกระเป๋านักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ดินสอ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เมื่อเด็กนำมาเล่นกัน  ภายนอกการดูแลของคุณครู
 • หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ  โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก  ความเอาใจใส่ และจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นเรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้และเกิดการพัฒนาสมวัยอย่างสมดุล
 • หลักการสร้างเสริมความเป็นไทย  โดยการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นคนไทย ความเป็นชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและกตัญญูกตเวทีต่อบิดา  มารดา  มีชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เป็น ศูนย์รวมจิตใจ ทำให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว  ท้องถิ่น และประเทศไทย
 • หลักความร่วมมือโดยครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาร่วมมือกันในการอบรม  เลี้ยงดู  และพัฒนา เด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ  และมีความสุข  ตลอดจนพร้อมที่จะเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป