ประกวดร้องเพลงวันพ่อและเพลงพระราชนิพนธ์

ประมวลภาพการแข่งขันประกวดร้องเพลงวันพ่อและเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *