LeadershipDay "ครอบครัวผู้นำ พลังแห่งผู้พิทักษ์"

วันแห่งผู้นำตันตรารักษ์

11 กุมภาพันธ์ 2561

ขอขอบคุณท่านนายกสนธยา คุณปลื้ม  ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Leadership Day “ครอบครัวผู้นำ พลังแห่งผู้พิทักษ์” ประจำปีการศึกษา 2561
และขอขอบคุณคณะผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน ที่ร่วมผนึกพลังทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

February 12, 2019

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *